ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตท่าจีน และสหวิทยาเขตพุทธสาคร
๔. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๕. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๖. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยธนบุรี
๗. เลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
    นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)

  นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่

๑. หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ
    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน /แนะแนว
๔. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน และสหวิทยาเขต
    ส่งเสริมสามัคคี
๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนวิถีพุทธ/
    ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ
๖. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
    นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
  นางสุพรรณี ชื่นค้า
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
    และการจัดการศึกษา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตบ้านบ่อ และสหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์
๕. โรงเรียนในฝัน /โรงเรียนมาตรฐานสากล /โรงเรียนดีประจำตำบล
  นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    และกระบวนการเรียนรู้
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์ และสหวิทยาเขตมหาชัย
๔. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๕. โครงการอาเซียนศึกษา
๖. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตสาครบุรี และสหวิทยาเขตท่าฉลอม
๔. การจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET/NT/
    Pre O-NET/การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง/
    การทดสอบ การอ่าน การเขียน ป.๑
๕. โครงการ สะเต็มศึกษา
๖. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตท่าฉลอม และสหวิทยาเขตสาครบุรี
๔. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี
    และสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน
๔. การจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET/NT/
    Pre O-NET/การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง/การทดสอบ
    การอ่าน การเขียน ป.๑
๕. โครงการ PISA
๖. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  นางลภัสรดา เกตุเอม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้างานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
    เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
    และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ และสหวิทยาเขตบ้านบ่อ
๕. โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT/ICT เพื่อการศึกษา
๖. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
  ว่าที่ร้อยโทอรรถพล ห้วยกรุด
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
    ทางการศึกษา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตพัฒนาการศึกษา
    และ สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี
๔. โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
๕. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
  นางนุชจิรา แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติหน้าที่
๑. หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. หัวหน้างานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายใน
    และภายนอกสถานศึกษา
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๔. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตมหาชัย และสหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์
๕. โครงการงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ
๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม /โรงเรียนวิถีพุทธ/
    ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ
  นางวรนุช ตุนทกิจ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    และกระบวนการเรียนรู้
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔. พื้นที่นิเทศ สหวิทยาเขตพัฒนาท่าจีน และสหวิทยาเขตพุทธสาคร
๕. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๖. การจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET/NT/
    Pre O-NET/การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง/การทดสอบ
    การอ่าน การเขียน ป.๑
  นางจินตนา ฉิมกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. งานสารบรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
    การจัดการศึกษา
๒. รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-Office
๓. จัดทำเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา
๔. จัดทำหนังสือเวียน หนังสือเชิญประชุม จัดทำวาระการประชุม
๕. ประสานงานการประชุม /อบรม /สัมมนา ของกลุ่มนิเทศฯ
 

นางสาวทิพวรรณ์ พลายเล็ก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่
๑. งานสารบรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
    การจัดการศึกษา
๒. รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-Office
๓. จัดทำเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา
๔. จัดทำหนังสือเวียน หนังสือเชิญประชุม จัดทำวาระการประชุม
๕. ประสานงานการประชุม /อบรม /สัมมนา ของกลุ่มนิเทศฯ