ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายนริศ ทวีสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)

นางฐิตินัน แท่นวิทยานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
- งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโครงการพิเศษ

นางสุรางค์ มั่นคง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นางสาวกัญยา คงบัน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
   และผู้ที่มีความสามารถพิเสษ
- งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
   ผู้บำเพ็ยประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
- ประสานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
   และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มคลองความประพฤตินักเรียน
   และนักกีฬา

นางอลินดา กิตติทรงพล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
- งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
 
เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา
- งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
   การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานโครงการตรวจวัดสายตา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาสายตา

นางสาวภัควิภา โลไธสง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่
- งานธุรการกลุ่ม
- การให้ความคิดชอบสำนัก กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็น
   ไม่สามารถเรียนในระบบได้

- งานควบคุมภายในกลุ่มส่งเสรอมการจัดการศึกษา
- งานขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล
   เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
นางสาวประภัสสร ชื่นชน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
- ช่วยงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- งานรับ - ส่ง หนังสือในระบบ AMSS++

- งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวสารมนเทศกลุ่มส่งเสรอมการจัดการศึกษา
นางสาวมนัสวี ขำดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปฏิบัติหน้าที่
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
   งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด