ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)

นางณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
-
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน ตรวจสอบติดตามงานงบประมาณ
- งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

นายเกริกกานต์ มหาสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่
-
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผล และรายงาน

นางสุชาดา หัสดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่
- หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผล และรายงาน

นางสาวอรประภา รัตนปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่
-
หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวณัฐษากรณ์ ใจกล้า
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานนโยบายและแผน งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน