ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวเอื้ออารี เศวตพุกกะ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(คู่มือวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน)

 

นางเพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
นางสาวนันทวัน ชมดี
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสาวอรษา นิรันดร์โสภณ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสาวสุวรรณ สกุลนิติโรจน์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
นางสาวสิริพร เดชปัญญาวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ การคัดเลือก/ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/การจ้างครูชาวต่างชาติ
(คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
นายสมนึก รักท้วม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ขออนุญาติไปราชการ
นางสาวสมฤทัย ด่านกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา