รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวเอื้ออารี เศวตพุกกะ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล