ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล วินิจฉัยสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ พัฒนางาน และบังคับบัญชาข้าราชการ ระดับรองลงมา

(มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)
นางเบญจมาศ นิยมไทย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ รับจ่ายเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน
นางสาวสุภาวดี พงษ์โพธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนรายเดือน
นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินบัญชีอาวุโส

ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงินและบัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเงินเดือน
นางวิภาดา บริหารพงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ข้าราชการ
ใน สพป.สมุทรสาครและโรงเรียน
นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ข้าราชการ
ใน สพป.สมุทรสาคร และโรงเรียน
นางสาวปิยวรรณ บำรุงดี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จตกทอด
และค่ารักษาพยาบาล
นางนิรชา ชนะประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS
นางดวงใจ ตะวัน
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างงบ อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พนักงานราชการ ครูงบ อบจ.
นักการภารโรงทุกโครงการ เบิกครูจ้างงบวิกฤติ เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน เบิกเงินประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางยุพาวรรณ แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ ทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์