ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)


นางสิริพร กิมทอง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
อาคารสถานที่ ควบคุมภายใน เลือกต้ง กตปน เลือกตั้ง กคศ.กรรมการสหวิทยาเขต กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประหยัด พลังงาน เวรยาม กิจกรรม 5 ส


นางอมรรัตน์ มินออน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
งานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ และงาน เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการรถยนต์ราชการ

นางสาวสำลี กุ้ยอ่อน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา งานสวัสดิการเงินกู้ต่าง ๆ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
การเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์

นางเพียงพนา หลักมั่น
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่
1. งานช่วยอำนวยการ
2. หน้าห้องท่าน ผอ.สพป.สค. และหน้าห้อง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร


นางสาวลัดดาวัลย์ โอบอ้อม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่
1. งานธุรการกลุ่มอำนวยการ
2. ควบคุม สรุปบัญชีลงเวลาของบุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร
3. ควบคุมบัญชีวันลาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.สมุทรสาคร

นายอดิศักดิ์ ม่วงไทย
ตำแหน่ง ช่างไม้ ช.4

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ สพป.สมุทรสาคร
นายชาติชาย โพธิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง ช่างไม้ ช.4

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ สพป.สมุทรสาคร
นายบรรเทิง ทองใบอ่อน
ตำแหน่ง ช่างไม้ ช.4

ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง
นายพิศาล รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ สพป.สมุทรสาคร

นายพุทธิโชติ โพธิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

1. งานสารบรรณกลางของ สพป.สมุทรสาคร
2. จัดระบบการรับ – ส่ง สารบรรณกลาง หนังสือราชการในองค์กร
    สถานศึกษาในสังกัด และองค์กรภายนอก
3. จัดระบบการรับ – ส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและ
    ภายนอกองค์กร ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด

นางสาวพัชรี กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสพป.สมุทรสาคร
นางสาวอำพร เขียนค้างพลู
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ของสพป.สมุทรสาคร