นายมงคล เวชประสิทธิ์สุข

ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

(มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล)


นางเสาวภาคย์ พัฒน์ทอง

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ